Košík obsahuje
v celkovej hodnote: Eur [ Sk]

kosikNákupný košík | Môj účet | Technické informácie | Pomoc

+421 944 464 212

ON LINE e-SHOP

 

ON LINE

iWorld-Store.sk 


 LYONESS

 

Lyoness - peniaze späť z každého nákupu 

peniaze späť z každého nákupu

 

Nákupný poklad - lovec pokladov

informácie pre lovcov pokladu

Lyoness - informácie pre lovcov pokladov 


ESET Smart Security - NOD32 Antivirus


  ON BEAT MICRO prvy dock pre iPhone 5/nove iPod Nano a Touch


 Tu si môžeš konečne kúpiť GoPro kamerku !


 


 


BOSE - kvalita pre najlepšie uši !


Praktická a spoľahlivá navigácia TomTom


Tlakomer s pripojením na iPod/iPad 

 


Prvá VÁHA s technológiou WiFi 

 náš partner ... Vaša klimatizácia .....

air condition - klimageräte - klimatizace 

 

sep

 


 

sep
Technická podpora

Štatistika produktov

 Stránka obsahuje 358 produktov
 v 13 hlavných kategóriách
 a 73 podkategóriách.
 

  Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona a o ochrane spotrebiteľov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES.


Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo sa mu jej činnosť predviedla. Ak je treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, predávajúci je povinný kupujúceho s nimi oboznámiť / napr. ústne vysvetlenie, odovzdanie písomného návodu na používanie v slovenskom alebo českom jazyku/, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Kupujúci je povinný, pred prvým použitím veci, preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami riadiť.


Zaplatením veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpenej veci, okrem splátkového tovaru, kde je prechod vlastníctva upravený príslušnou zmluvou.


Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu kúpy, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu záručnú dobu. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.


Kupujúci je povinný, pred prvým použitím veci, preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami riadiť.


V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady.


V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby bol výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť.


Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.


Reklamácia sa nevzťahuje na prípady:


Ak vada alebo poškodenie vznikli používaním, ktoré je dokázateľne v rozpore s návodom na používanie, alebo iným nesprávnym konaním používateľa.


Dokázateľných nedovolených zásahov do prístroja


Ak nesie predložený „záručný list“ zjavné známky prevedených zmien údajov, alebo ak je na výrobku iné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v „záručnom liste“


Bežné opotrebovanie veci /príp. jej časti/ spôsobené používaním


Reklamáciu je možné uznať len v prípade splnenia nasledujúcich skutočností:


Vada sa vyskytla v záručnej dobe; za tým účelom predloží kupujúci Záručný list spolu s dokladom o kúpe výrobku, na ktorom je vyznačený dátum predaja


Vada na výrobku; kupujúci preukáže vadu servisnému technikovi záručného servisu.


Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania.


 


Odstúpenie od zmluvy


 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má zákazník právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade uplatnenia tohto práva odporúčame dodržať nasledovný postup:


1. V zákonom stanovenej lehote zaslať list s informáciou o odstúpení od zmluvy.
2. V liste uviesť popis tovaru, cenu a dátum prevzatia tovaru.
3. V liste uviesť preferovaný spôsob vrátenia peňazí.
4. Spolu s listom zaslať tovar na adresu predávajúceho. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom a originálnym dokladom o kúpe.
5. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok Vám budú peniaze vrátené na účet najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.


Odstúpenie od zmluvy nebude akceptované v týchto prípadoch:

1. Výrobok bol zhotovený na základe požiadaviek zákazníka (napr. BTO konfigurácia)
2. Jedná sa o spotrebný tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť (napr.batérie)
3. Jedná sa o nosiče zvukových a obrazových záznamov ako aj počítačové programy, ktoré boli rozbalené


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa alebo výrobcu tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci bude ihneď informovať kupujúceho o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto poukázaná späť na jeho učet alebo na jeho adresu, a to v čo najkratšom termíne.


 


Bezpečnosť a ochrana informácií:


Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výlučne pre interné potreby spoločnosti Slovak Data Systems, s.r.o. a nebudú zverejňované, poskytované tretím osobám ani inak zneužité.


Osobné údaje sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sa vyžadujú základné údaje o zákazníkovi, ktoré sa doplňujú v prípade uskutočnenia objednávky.


Prevádzkovateľ sa pri nakladaní s osobnými údajmi zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. v platnom znení. Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v súlade s § 25 a nasl. z č. 428/2004 Zb. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze prevádzkovateľa.


 


Ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar bola implementovaná zákonom č. 150/2004, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 40/1964 Zb./


 


§ 616


 Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.


 


§ 617


 Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.


 


§ 618


 Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.


 


Zodpovednosť za vady predanej veci


 


 § 619


(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


 


§ 620


 (1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe,nie však kratšej ako 12 mesiacov.


(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.


(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.


(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.


 


§ 621


 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


 


§ 622


 (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


 


§ 623


 (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


 


§ 624


 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


 


§ 625


 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.


 


§ 626


 (1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.


(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.


 


§ 627


 (1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


 


  B. Ustanovenia z. č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa 


§ 1 Predmet a rozsah úpravy


 (1) Tento zákon upravuje niektoré podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov alebo iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa


(2) Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie bezpečnosti výrobkov alebo obmedzenie rizík, ktoré sú s používaním výrobku spojené, ak požiadavky na bezpečnosť alebo obmedzenie rizík neustanovujú osobitné predpisy.


(3) Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky. Na ostatné prípady sa vzťahuje vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na území Slovenskej republiky.


II. časť: Povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb


 


§ 3 Poctivosť predaja výrobkov a poskytovania služieb


 (1) Predávajúci je povinný:


a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov


b) predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná alebo ustanovená osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky v inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok alebo služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť


c) predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpismid) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb
 


§ 19


 (1) S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik


(2) V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.


(3) Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.


(4) V súlade s § 13 je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.


 


C. Ustanovenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar 


Čl. 3 Práva spotrebiteľa


 1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za akýkoľvek existujúci nesúlad v čase dodania tovaru.


2. V prípade nesúladu má spotrebiteľ právo, aby sa podľa odseku 3 tovar bezplatne uviedol do súladu tak, že sa opraví alebo nahradí, alebo sa primerane zníži cena, alebo v súlade s odsekmi 5 a 6 sa zruší zmluva týkajúca sa takéhoto tovaru.


V prvom rade môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho, aby tovar opravil alebo nahradil, v oboch prípadoch bezplatne, pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerané.


Náprava sa považuje za neprimeranú, ak predávajúcemu vzniknú náklady neprimerané v porovnaní s alternatívnou nápravou vzhľadom na:


– hodnotu tovaru v prípade, ak by nesúlad neexistoval,


– závažnosť nesúladu a


– skutočnosť, či sa alternatívna náprava môže uskutočniť bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.


Každá oprava alebo náhrada sa uskutoční v rámci primeranej doby a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa pri zohľadnení vlastností tovaru a účelu, na ktorý spotrebiteľ tovar potreboval.


4. Termín „bezplatne“ v odsekoch 2 a 3 sa vzťahuje na nevyhnutné náklady, ktoré sa vynaložia pri uvedení tovaru do súladu, hlavne náklady na poštovné, prácu a materiál.


5. Spotrebiteľ môže požadovať primerané zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy:


– ak spotrebiteľ nemá nárok ani na opravu, ani na náhradu, alebo


– ak predávajúci v primeranom čase neuskutočnil nápravu, alebo


– ak predávajúci neuskutočnil nápravu bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.


6. Spotrebiteľ nemá nárok na zrušenie zmluvy v prípade málo významného nesúladu tovaru so zmluvou.

Výber kategorie tovaru

iPhone

iPhone 4s  [2]

Príslušenstvo  [11]

iPhone 5  [6]

iPod

iPad

Stolové počítače

Prenosné počítače

Apple Display

Príslušenstvo k Mac-om

Software

JBL reproduktory

Doplnkový tovar

Games

Knihy

GoPro

Počítadlo návštev

 
 On-line návštevníci: 1
 
 Celkový počet: 2115763
 

Úvod | Ako nakupovať | Reklamačný poriadok | Kontakt

© 2007 SOLID Corp., s.r.o. | iWorld.sk | Prehlásenie        Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny