Košík obsahuje
v celkovej hodnote: Eur [ Sk]

kosikNákupný košík | Môj účet | Technické informácie | Pomoc

+421 944 464 212

ON LINE e-SHOP

 

ON LINE

iWorld-Store.sk 


 LYONESS

 

Lyoness - peniaze späť z každého nákupu 

peniaze späť z každého nákupu

 

Nákupný poklad - lovec pokladov

informácie pre lovcov pokladu

Lyoness - informácie pre lovcov pokladov 


ESET Smart Security - NOD32 Antivirus


  ON BEAT MICRO prvy dock pre iPhone 5/nove iPod Nano a Touch


 Tu si môžeš konečne kúpiť GoPro kamerku !


 


 


BOSE - kvalita pre najlepšie uši !


Praktická a spoľahlivá navigácia TomTom


Tlakomer s pripojením na iPod/iPad 

 


Prvá VÁHA s technológiou WiFi 

 náš partner ... Vaša klimatizácia .....

air condition - klimageräte - klimatizace 

 

sep

 


 

sep
Technická podpora

Štatistika produktov

 Stránka obsahuje 358 produktov
 v 13 hlavných kategóriách
 a 73 podkategóriách.
 

  Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


Prevádzkovateľom sa rozumie dodávateľ produktov a služieb uverejnených na elektronickom obchodnom portáli http://www.iWorld.sk (ďalej len Obchod):


SOLID Corp., s.r.o., Nad Medzou 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36183300, IČ_DPH: SK2020044873
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10256/V.


Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 2.500,-Sk, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 2.500,-Sk (dvetisícpäťsto korún) požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou ak sa Prevádzkovateľ a Kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
Ak je medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade, že je registrovaný v systéme , v prípade, že objednáva ako neregistrovaný, o možnosti bude informovaný elektronickou poštou systémom na elektronickú adresu uvedenú v objednávke.
K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.


III. Dodacie podmienky a termíny


Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť DPD, UPS, TEN Expres,TNT, DHL,), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u Prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od Prevádzkovateľa obchodu.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku Kupujúcemu.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
Prevádzkovateľ dodá tovar Kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 7 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


IV. Kúpna cena a platby


Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u Prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky, ak si Kupujúci zvolí možnosť platby formou elektronického platobného styku (TatraPay – zatiaľ neaktívne), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od Kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, Prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


V. Záruka, reklamácie, doklady


Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací list, Záručný list.
Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Záručnom liste, ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Prevádzkovateľa.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne Prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.


VI. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty


Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany Kupujúceho narokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje na stránkach http://www.iWorld.sk .
Prevádzkovateľ upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje na týchto stránkach. Minimálna hodnota nákupu v obchode je 500,-Sk


VI. Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu Kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, vyplývyjúcich z plnenia obchodu. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových akciách prevádzkovateľa.
Kupujúci, používaním tohto elektronického obchodu, súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním informácií, ktoré uviedol pri registrácii a za vyššie stanovených podmienok


VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Výber kategorie tovaru

iPhone

iPhone 4s  [2]

Príslušenstvo  [11]

iPhone 5  [6]

iPod

iPad

Stolové počítače

Prenosné počítače

Apple Display

Príslušenstvo k Mac-om

Software

JBL reproduktory

Doplnkový tovar

Games

Knihy

GoPro

Počítadlo návštev

 
 On-line návštevníci: 3
 
 Celkový počet: 2123269
 

Úvod | Ako nakupovať | Reklamačný poriadok | Kontakt

© 2007 SOLID Corp., s.r.o. | iWorld.sk | Prehlásenie        Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny